Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, phát triển đô thị; nhà ở và công sở; kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.    Tiếp nhận & Giải đáp  Liên hệ  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
ĐIỀU KIỆN, NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG:  ĐIỀU KIỆN, NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG:

1 - Nguyên tắc đảm bảo: Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc tư vấn quản lý dự án, chỉ huy trưởng công trường, giám sát thi công xây dựng không được đồng thời đảm nhận quá một công việc theo chức danh trong cùng một thời gian.

Người đảm nhận các chức danh nêu trên không được giao lại cho người khác thay mình đảm nhận chức danh đó.

Người thẩm tra, thẩm định và nghiệm thu các sản phẩm tư vấn đầu tư xây dựng phải xem xét về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân làm ra sản phẩm đó; trường hợp không đảm bảo điều kiện năng lực theo quy định này thì được quyền không xem xét hoặc không nghiệm thu.

2- Đối với hoạt động tư vấn của tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng : Phải có đủ số người đủ năng lực để đảm nhận chức danh và có quyết định giao nhiệm vụ đúng quy định như : chủ nhiệm lập dự án, người chủ trì những lĩnh vực chuyên môn theo yêu cầu của dự án. Tất cả phải có trong biên chế hay hợp đồng với tổ chức tư vấn đó. - Chủ nhiệm lập dự án và người phụ trách từng lĩnh vực chuyên môn đáp ứng được những điều kiện quy định tại các điều 53 và 54, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP.

3 - Điều kiện năng lực Ban Quản lý dự án: Lãnh đạo Ban Quản lý dự án phải đáp ứng được những điều kiện quy định tại điều 55 và 56, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP.

4 - Điều kiện năng lực của nhà thầu khảo sát xây dựng : Người chủ trì khảo sát và người phụ trách từng lĩnh vực chuyên môn phải đáp ứng được những điều kiện quy định tại  điều 57 và 58, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP.

5 - Điều kiện năng lực của nhà thầu thiết kế công trình: Chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế các lĩnh vực chuyên môn phải đáp ứng được những điều kiện quy định tại điều 59, 60 và 61, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP.

6 - Điều kiện năng lực giám sát thi công xây lắp: Giám sát trưởng, các giám sát chuyên ngành phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công phù hợp. Đơn vị tư vấn giám sát phải có đủ năng lực đáp ứng được những điều kiện quy định tại điều 62, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP.

7 - Điều kiện năng lực của người kiểm định chất lượng xây dựng: Người chủ trì kiểm định phải có đủ trình độ, năng lực theo quy định hiện hành, đồng thời đơn vị phải có phòng thí nghiệm và thiết bị tham gia thí nghiệm phải hợp chuẩn theo quy định.

8- Điều kiện năng lực tổ chức thi công xây lắp, thầu chính, thầu phụ: Được quy định tại các điều 63 và 64 của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP.

Phải được kiểm tra chặt chẽ trong quá trình chỉ định thầu, đấu thầu hạn chế, đấu thầu rộng rãi, cũng như trong quá trình tổ chức thi công sau khi đã được chọn hay trúng thầu.

 

In Ấn
 Tìm kiếm
 
 THÔNG TIN LIÊN KẾT

Hộp thư điện tử tỉnh Vĩnh Long

Trang chủ  |  Tiếp nhận & Giải đáp  |  Giá vật liệu xây dựng  |  Liên hệ  |  Web liên kết  |  Cấu trúc Web